Ban giám đốc

Ông Nguyễn Đức Khanh

Phó giám đốc Kinh doanh

Chuyên gia cấp cao trong lĩnh vực phát triển bán hàng, kênh bán, quản trị dự án.

Bà Vũ Thanh Thanh

Giám đốc Tài chính

Chuyên gia Trong lĩnh vực tài chính

Ông Nguyễn Huy Tùng

Giám đốc Công nghệ

Chuyên gia cấp cao trong lĩnh vực phát triển phần mềm và IoT

Ông Thẩm Việt Đức

Tổng giám đốc

Chuyên gia cấp cao trong lĩnh vực truyền thanh, chuyển đổi số và sáng lập công ty.